top of page

我们怎麽帮您做

 Step 1  客户提供商品可于中国销售三证及相关进口文件

 Step 2  提供商品样品,邀请专家团队及消费者进行内部封测评鉴 

 Step 3  市场分析部进行商品及内测数据研究

 Step 4  提供建议投放区域及商超渠道方案 

 Step 5  提供投放后相关销售数据结案报告 

更詳細內容

  进口三证申请  

  市场分析  

渠道投放

bottom of page